bunt?

by Abergaz

/
1.
2.
3.
03:14
4.
01:02
5.
02:24
6.
7.
01:34
8.
9.
03:06
10.
02:40
11.
12.
13.
14.
15.
16.

about

First studio album from band Abergaz, released in June 28, 2009. Recorded and produced in 7 days in period of time from May 31,2009 to June 27,2009 in Studio Decibel in Zagreb, by: Abergaz & Mladen Malek

Abergaz line up, at that time was:
Njec Hranjec (vocals, guitar)
Vladd Ališić (guitar)
Karuro Bekić (bass)
Viktor Strejček (drums)

credits

released June 28, 2009

tags

license

about

Abergaz Zagreb, Croatia

Founded on March 7th, 2006 at 9 p.m. in Zagreb, Croatia, by Njec Hranjec. Contact mail is abergazpunk@gmail.com
Cheers!

contact / help

Contact Abergaz

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Track Name: Linija između slobode i tiranije
(ENGLISH TRANSLATIONS ARE BELOW ORIGINAL LYRICS)
Već mi je dosta
Vaših pravila
Lažnog morala
I prividne slobode

Dosta mi je idiota
Kojima je cilj
Zavadit pa vladat
Dosta mi je lažnih moralista
Koji me uvjeravaju da sam utopista
Jer želim pravdu

Dosta mi je prividne slobode
Koju mi uporno nudite
Sa namjerom da mnome vladate
Sa namjerom da me oblikujete i kontrolirate
Ili jednostavno upravljate
---------------
A seru da se boje dati svijet ljudima
Jer misle da bismo ga razorili
No je li možda pada njima na pamet
Da su oni te ljude odgojili
---------------
Dovoljno je pogledat jednom vijesti
I stvari će ti na svoje mjesto sjesti
Vidjet ćeš da je za njih postavljanje slobode
Ubijanje nedužnih ljudi u ime pravde
---------------
I zato vam sada kažem
Da sam protiv vlasti
I bez iznimke
U svim smjerovima

Želim biti vladar i rob isključivo sebe
Ne želim da mi netko dikitra što da volim slušat,
kako da se obućem ili što da govorim

Ne želim da me netko protiv volje moje
Želi uciniti svojim vjernim psom
Jer sam malih milijun puta bio prisiljen to učinit da opstanem
----------------
U svijetu kivnih ljudi bijesnih na sebe
Koji kada se dočepaju moći
Za druge im se jebe
Za njih si samo podređeni kmet
Tek običan izmet
----------------
A sljep je i ne vidi da je on ustvari obično govno
Željno moći i igranja boga!
Ustvari je čovjek bez samopoštovanja
Kojeg guše vlastita sranja
----------------
I zato povlačim liniju između slobode i tiranije
Jer sloboda prestaje tamo di ti svojom diktiraš tuđu
A nisam tiranin, niti to želim biti
Samo želim slobodu uživati

To je moja linija i ne mora biti i tvoja
I neću ti reć da poštuješ pravila moja
Ali da te pitam samo jednu stvar
Zar ne bi bilo ljepo da svatko bude slobodan??
***
(ENGLISH TRANSLATION: Border between freedom and tyranny)

I am tired
Of your rules
Fake moral
And apparent freedom

I am tired of the idiots
That have aim
To alienate and rule
I am tired of the fake moralists
That are convincing me that I am utopian
Because I want justice

I am tired of apparent freedom
That you consistently offer to me
In order to rule
In order to shape and control
Or simply manage me
---------------
They are shitting that they are afraid to give world to the people
Because they think that we will destroy it
But do they have on their minds
That they, that same people raised!
---------------
Enough is to see one TV news
And facts will sit on their place
You'll see that for them, setting the freedom
Is killing innocent in the name of justice!!
---------------
And that is why I now say
That I am against government
Without exceptions
In every directions

I want to be sovereign and slave, only of myself
I don't want that someone else is dictating me what to listen,
How to dress or what to speak
I don't want to that someone, against my will
Want to make me its dog
Because small-million times, I was forced to make that, just to survive
----------------
In the world of grudge people angry at themselves
That when achieve power
Don't give a shit about others
For them you are only subordinate serf
A merely feces
----------------
But he is blind, and don't see that he is actually piece of shit
That want to play power and god!
In fact he is a man without self-esteem
That is choking in his own shit
----------------
That is why am I drawing the line between freedom and tyranny
Because freedom stops there, when with your own are dictating others
And I am not a tyrant and I don't want to be that
I only want to - enjoy freedom

That's my line and it doesn't have to be yours
And I am not going to say you to honor my rules
But let me ask you, just one more thing
Wouldn't be nice that everyone is free??
Track Name: Političke Parole
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)

Čim upališ teve
Odmah pune ti svačim glavu
I cijeli tvoj život
Pretvore ti u pravu stravu

Stavljaju ti u kalup misli
Kako bi te dresirali
Kako bi te u svoju
Lutku pretvorili

Oružje su role
Koje vješto govore i zvuče
Da dok se ni ne snađeš
Već te prema sebi vuče

I to baš onako kako
To čini vrlo lako
Manipuliranjem masa
Lobirajuća klasa

Jer role parole, parole političke
Role parole, parole političke
Role parole, parole političke
Za lobiste varaju,
Profit im stvaraju

Užasno me iritira
Što svaki drek njih dira
Što se u sve moraju petljat
I sve diktirat
A oni što njih mrze
Dobivat će muke razne
Jer ne žele biti
GAMAD kao što to oni

Jer role parole, parole političke
Role parole, parole političke
Role parole, parole političke
Umjesto da spajaju
Ljude razdvajaju

U srži sve su iste
Ni jedna nije namjere čiste
Svaka politika je sistem
Za varanje ljudi
Jer dok je politike
Nema slobode
Jer dok je politike
NEMA SLOBODE

A role parole, parole političke
Role parole, parole političke
Role parole, parole političke
Pamet razaraju
Glupost stvaraju

Politika nije ništa drugo
Nego alat stvarnih vladara
Da manipulira masama
I poslovima vezanim za njih

Ma kada češ shvatit da

role parole, parole političke
Role parole, parole političke
Role parole, parole političke
Umjesto da spajaju, ljude razdvajaju
Umjesto da stvaraju – pravdu razaraju!!
***
(ENGLISH TRANSLATION: Political Speeches)
At the moment you turn on TV
They full your head with everything
And whole your life
They are turning into horror

They put your thoughts into the mold
So that they can train you
So that they can turn you
Into their puppet

Weapon are roles
That ably speak and sound
That while you are figuring out
They are already pulling you towards them

In the same way
That is easy doing
Manipulating the masses
Lobbying class

/chorus start/
Because roles, speeches, speeches political
Roles, speeches, speeches political
Roles, speeches, speeches political
For lobbyists cheat
They generate profit
/chorus repeat one more time and then is end of chorus/

Irritates me terribly
That every crap concerns them
So that they can in everything involve
And dictate
And those that hate them
Various annoyance they will get
Because they don't want to be
BASTARDS like them

/chorus start/
Because roles, speeches, speeches political
Roles, speeches, speeches political
Roles, speeches, speeches political
Instead of connecting
Are people separating
/chorus repeat one more time and then is end of chorus/

At the core are all the same
Neither are having pure intentions
Every politics is the system
For, cheating people
Because, if politics exists
There is no freedom
Because, if politics exists
THERE IS NO FREEDOM!!!

/chorus start/
Because roles, speeches, speeches political
Roles, speeches, speeches political
Roles, speeches, speeches political
Intelligence are destroying
Stupidity are creating
/chorus repeat one more time and then is end of chorus/

Politics is nothing else
Than the tool of real rulers
To manipulate masses
And affairs related to them

When will you figure out that:

/chorus start/
Roles, speeches, speeches political
Roles, speeches, speeches political
Roles, speeches, speeches political
Instead of connecting, are people separating
Roles, speeches, speeches political
Roles, speeches, speeches political
Roles, speeches, speeches political
Instead of creating – are justice destroying!!
Track Name: Popizdunac
(ENGLISH TRANSLATIONS ARE BELOW ORIGINAL LYRICS)
Moj um pun je konfuzija
Mračno svjetlih strana – realnih iluzija
Da idem stanje opsežnije objašnjavati
Ne bih nikada pričao prestati

Jer ljudskoj gluposti nema nikad kraja
Pa ni ne vidim završetak konfuzijama
A zbog gluposti i ide sve u kurac
Zato sam postao – Popizdunac

A Popizdunac je idealista u realnome svijetu
Koji želi uživat punim plućima u životu
A budući da mu to svijet i društvo ne dopušta
On stalno je upleten u neka sranja gusta

Jer od monetarnog fonda, pa do primitivnih ulica
Uvijek ispod kruha se nalazi udica
Koja hoće da me s moga puta skrene
Koja hoće da napravi budalu od mene

Ta udica koja prema propasti vuče
Zbog koje se ljudi uglavnom muče
Zbog koje cijela ljudska populacija
Postaje od jedne vlasti korporacija

Zbog koje su pare vrijednije od života
Zbog koje je sve puno moćnih idiota
Zbog koje svijet juri prema svojem kraju
Ukoliko mu pamet ne promjeni putanju

A vrlo često oni ljudi svijesni trenutnoga stanja
Ljude iskorištavaju i govore sranja
Govore da je smisao života u utrci za kapitalom
A u biti čini ljude masom isfrustriranom

Jer zbog ovakvoga svijeta pohlepa prevladava
I stvara se društvo koje živi za badava
Jer dok su jedni puni moći i para
Većina drugih je jedino puna govana

Al budući da sam i ja od krvi, mesa, kosti i duše
Mene ponekad, na pod sruše
Ali ja se ustajem i pokazujem inat
Jer neće mene – nepravda utišat

A danas je vrijeme kada odumiru ljudi
A stvaraju se instant klonovi
A ja dok imam snage i postojanje
Od mene češ čuti riječi prije nego lajanje

Jer meni nije normalno ono što vidim
Ono što mi uporno predstavljaju normalnim
A to je transformiranje ljudi u ovce
Sa ciljem da pastiri – zarade moć i novce

Ja želim tome na kraj stati
Jer postoje ljudi koje žele živjeti
A oni koji žele i dalje vegetirati
Će uvenuti, ćim ih gospodar prestane zaljevati

A to će biti uskoro...
***
(English translation: Pissed-Off-Man)
My mind is full of confusions
Darker lighter sides – realistic illusions
If I'm going to explain the large-scale state
I wouldn’t never stop talking

Because how human stupidity never ends
I don't see the end of confusions
And because of all the nonsense everything is going to hell
I become – The Pissed-Off-Man

And Pissed-Off-Man is idealist in the real world
Who wants to enjoy life to the fullest
But because the world and society doesn't allow that to him
He is constantly involved in some deep shit

Because from IMF to primitive streets
Always bellow bread is the hook
That wants to turn my way
That want to make an idiot of me

That hook that is towing to the disaster
Because of people are usually torturing
Because of the entire human population
Is becoming from ONE GOVERNMENT corporation

Because of money is more valuable than life
Because of the world is everywhere full of powerful idiots
Because of the world is rushing towards its end
If its savvy doesn't change the path

And very often those people aware of the current state
Are exploiting others and talking shit
They are saying that the meaning of life, is in the race for capital
But it is only shaping people into frustrated mass

Because world like this – greed prevails
And it is creating the society that lives for nothing
Because while the one are full of power and steam
Most of the other is only full of shit

But since I am also from the blood, meat, bones, and soul
Sometimes they crash me on the floor
But I get up and show defiance
Because injustice will not shut me up!

And today is the time when humanity is dying
And instant-clones are creating
And while I have the strength and existence
From me you will hear words before barking

Because for me it is not normal what I see
What are they persistently showing me as normal
And that is transforming people into sheep’s
With a goal that shepherds – earn money and power

I want to stop on the end of that!
Because there are people who want to live
And those who want to continue to vegetate
Will fade as soon as master stops watering

And that will be soon...
Track Name: Demokracija
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Ako se tiče mene odlučujem ja
Ako se tiče svih odlučuju svi

Zar je tako teško shvatiti
Zar je tako teško shvatiti
Da je to ustvari demokracija

Ako se tiče mene odlučujem ja
Ako se tiče svih odlučuju svi

Zar je tako teško shvatiti
Zar je tako teško shvatiti
Da je to ustvari demokracija
A ne ona sranja od političara

A NE ONA SRANJA OD POLITIČARA!!!!
***
(ENGLISH TRANSLATION: Democracy)
If it concerns me – It is my decision
If it concerns everyone – It is everyone’s decision

Is that difficult to understand
Is that difficult to understand
That THAT is actually democracy

If it concerns me – It is my decision
If it concerns everyone – It is everyone’s decision

Is that difficult to understand
Is that difficult to understand
That THAT is actually democracy
And not that crap from politicians

NOT THAT CRAP FROM POLITICIANS!!
Track Name: Opalim Vas!
(ENGLISH TRANSLATIONS ARE BELOW ORIGINAL LYRICS)
Ljudi me pitaju šta mi se događa
Ali mi ne djeluje da ih to pogađa
Da vam budem iskren – nije mi ništa
Osim što možda imam dva prišta

Ali ako misle na duhovnu bol
Istina, osjećam se kao samotni mol
Kao da ja samo želim neku vrst utopije
Di nije važno ko plaća, a ko pije
Gdje sreća ima snagu da nasmije
Gdje ne ponavljaju se stara sranja od prije

Ma stalno se pitam što je sa ljudima
Reko zajebi – opalim vas mudima
Stalno se pitam što je sa ljudima
Ma reko zajebi – opalim vas

Jer me udarate po njima
Vi.... vi......

Vi jebene birokate
Što ne mogu da napokon shvate
Da prisilom, ugnjetavanjem, manipuliranjem
Putujemo krvavom cestom

Koliko života se mora ugasiti
Da biste vi mogli jebeno shvatiti
Da se moramo mi sami mjenjati
Ako želimo zbilja opstati

Ma stalno se pitam što je sa ljudima
Reko zajebi – opalim vas mudima
Ma stalno se pitam što je sa ljudima
Reko zajebi – opalim vas

Jer sada si ionako samo tjelo bez smisla
Koje gospodaru život svoj prepušta
Jer sada si samo zatucani ignorant
Što možda progleda kada već otkuca sat
***
(ENGLISH TRANSLATION: I kick you!)

People are asking what is happening with me
But it doesn't seem to me, that that affects them
To be honest – it is nothing with me
Besides maybe I have two pustules

But if they mean on spiritual pain
It is true, I feel like a lonely quay
Like I am the only one that want some kind of utopia
Where doesn't matter who pays, and who drinks
Where luck have strength to make smile
Where are not happening old shits, from before

I constantly ask myself what is wrong with people
I say fuck – I kick You with nuts
I constantly ask myself what is wrong with people
I say fuck – I kick You!

Because You are kicking me there
You.... You......

You fucking biro crates
That cannot finally understand
That with coercion, oppression, manipulation
We are traveling on the bloody road

How many lives has to turn off
So that you can fucking understand
That we must change ourselves
If we really want to subsist

I constantly ask myself what is wrong with people
I say fuck – I kick You with nuts
I constantly ask myself what is wrong with people
I say fuck – I kick You!

Because you are anyway just a body without sense
That his life is giving to his master
Because you are now only narrow ignorant
That will maybe see, when clock already strike
Track Name: Želim Živjeti
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Jebo vas mir
Jebo vas rat
Ja želim, Ja želim
Živjeti

Jebo vas mir
Jebo vas rat
Ja želim, Ja želim
Živjeti, živjeti
Živjetiiiiiii

U slobodnome svijetu bez tiranina
Gdje ritam života u mojim prsima svira
Gdje nema stresa nego adrenalina
Koji pumpa život, umjesto mira

U slobodnome svijetu bez tiranina
Gdje ritam života u mojim prsima svira
Gdje nema stresa nego adrenalina
Koji pumpa život, umjesto mira
*******
a ponekad trebam
samo malo odmora
da napunim baterije
i onda krenem iznova
***
(ENGLISH TRANSLATION: I wanna live!)
Fuck – the peace
Fuck – the war
I want to, I want to
Live

Fuck – the peace
Fuck – the war
I want to, I want to
Live, Live,
LIVE

In the free world, without the tyrants
Where rhythm of life is in my chest playing
Where there is no stress, but adrenaline
That pumps life, instead of peace

In the free world, without the tyrants
Where rhythm of life is in my chest playing
Where there is no stress, but adrenaline
That pumps life, instead of peace
*******
And sometimes I need
Just a little break
That I can charge the batteries
And start again
Track Name: Andergraund
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Dođi na andergraund
Da vidiš bend koji svira pjesme svoje
Pred svega ljudi troje

Dođi na andergraund
Da preispitaš glazbe bit
I dobra stvar – nije nužno i hit!

A mogu te vodit na čevape i pivo
Jer ionako te zaboli živo
Ionako me ne shvaćaš ozbiljno

A kako nisam dio
Ljigavog mejnstrima
Ljepiš mi etiketu - andergraund

Ali vjeruj mi da ni to nisam
I da se moj glas
Daleko čuje

Jer istina ruši
Sve one zidove
Napravljene od ljigavosti
A ti me i dalje želiš u svoju priču uvjerit
Govoreći da sam andergraund

A pritom ne shvačaš
Da je moj glas i do tebe došao
Što znači samo jedno

Da je moj glas
Iz podzemlja
Izašao...
***
(ENGLISH TRANSLATION: Underground)
Come to underground
To see the band playing their songs
In front of three man

Come to underground
To ask music essence
And that good song – is not necessarily a hit!

Also I can take you to the stake and beer
Because you anyway don’t give a shit
In any way you don’t take me seriously

And because I am not a part of
Slimy mainstream
You are gluing on me etiquette - underground

But believe me that I am not that either
And that my voice is
Heard far

Because the truth crashes
All those walls
Made of slim

And you still want me to convince to your story
Saying that I am underground

While you don’t understand
That my voice also came to you
This means only one thing

That my voice
Went out from
Underground…
Track Name: Siromah u Duši
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Priča meni u bircu neki lik
Kako svi na njega imaju pik

Za svaki problem netko mu je drugi kriv
Stoga osjeća samo tužan poriv

Ref:
A ja kao putnik sam
uzimam stvari - izlazim van
I mislim si - ma ko te jebe
Za to si sam kriv,
Jer želis da te drugi žale
Sori al ti si - Siromah u duši

Vidio sam ga dok sam izlazio iz tog birca
Ide odmah do nekog drugog dripca

Čuo sam ga dok sam plaćao svoju kavu
Kako ne može naći ženu pravu

REF

Zašto se žalis, ako u patnji uživaš?
Je li ti to i mene želis sjebat?

E PA NEĆEŠ!! x2

Jer nisam - Siromah u duši!!!
***
(ENGLISH TRANSLATION: Poor in the spirit)
In the bar is telling me some guy
How everyone have on him a pick

For every problem someone else is guilty
Therefore he feel’s just a sad urge

Chorus:
And I like alone traveler
I am taking my stuff – and going out
While thinking – screw you man!
That is your own guilt,
Because you want others to pity you
Sorry but you are – Poor in the spirit!

I have seen him while I was leaving that bar
He was going to another guy

I heard him saying while I was paying coffee
How he cannot real woman find

CHORUS

Why are you complaining if you are enjoying sorrow?
Is that because you want to fuck me up?

WELL YOU WON’T!!! x2

Because I am not – poor in the spirit!!
Track Name: Batine
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Dosadno mu je i isfrustran je
Ne izbacuje bijes gnjevan je
U glavi je zbilja jadan
I zato mu je svaki dan isprazan

Ak je netko drugačiji to mu se ne sviđa
Zna druge pljuvat a sebe ne uviđa
I jedini cilj mu u životu jest
Jednog dana na čelo bande sjest

Ref:
I hodat posred grada
Sa svojom ekipom odozada
I djelit batine x2

Najčešće je to isfrustriani junfer
Koji ima fobiju da ne postane peder
Zato svoju muškost pod navodnicima
Ide on hranit sa sebi slichnim dečkima

Svi su oni kao macho i puni sebe
I rijetko ko od njih neku djevojku jebe
I kako taj nagon se počinje gomilat
Oni to počinju izbacivat

Ref:
Za svojom bandom odozada
Hodaju posred grada
i dijele batine x2

Zarobljen je u krugu problema i frustracija
Jer njega ne zanima komunikacija

Jer nije fora riješit problem spikom
Već jedino teleskopskom palicom

Ref:
Pa ide sa svojom ekipom odozada
hodat posred grada
i dijelit batine x2

I krš i lom - njega jednom obori šaka
Te odjednom shvaća ovu igru bedaka

Odjednom kuži da uvijek postoji budala veća
Koja ga je već u tim trenucima tukla kao da je vreća

A šta si ti mislio da si najjači? Hehhehe...
----
No, kad su ga ovi prestali tući
Odmah je počeo kovat plan za osvetu plačući

Možda plaće zbog bolova tjelesnih
A možda zbog onih duševnih

Jer bilo je lako u krug nasilja ući
A gotovo je nemoguće iz toga se izvući

Sve dok mu ne popusti ego i ponos
Će imati sa tim krugom odnos
--
Ako imaš problem s nekim
Riješi to s njim
A ne s nekim nedužnim x2
--
Misliš da ja nemam probleme i frustracije
Al svoje probleme teram kroz direktne akcije

Jer ne volim bilo koju vrstu maltretiranja
Pa nemoj se ćudit što ću se obranit od sileđija

Od napuhanih agresivnih debila
Koji ne znaju da postoji i protu-sila

Koja će im svake batine vratit
Pa će tek onda patit!!!

ARGH!!!!!!!!!!!!!!!
***
(ENGLISH TRANSLATION: Fustigation)
He is bored and frustrated
Doesn’t eject his fury – he is rage
In head he is pathetic
And that’s why his every day is empty

If someone is different he doesn’t like that
He knows to spit on others, but doesn’t see self
His only goal in life is
To sit on the top of the gang

Chorus:
And to walk through city
With his team on the back
And hand out fustigation x2

Usually that is frustrated virgin
That have phobia to become faggot

So he his masculinity, in quotation marks
Is going to feed with similar boys

They are all macho and full of themselves
And very rare someone fucks some girl

And how that urge is starting to pile up
They start to throw that

Chorus:
With their gang on their back
They are walking through city
And hand out fustigation x2

He is captured in circle of problems and frustrations
Because he is not interested in communication

Because it is not cool to solve problem with talk
But only with the telescopic rod

Chorus:
So with his team on the back
He is walking through the city
And hand out fustigation x2

And crash and fracture – fist knock him down
And then he understand this game of fools

Suddenly he realizes that there is always a greater fool
That already in those moments was beating like he is a bag

And what were you think, that you are a toughest one? Hehhehe...
----
However, when they ceased to beat him
He immediately began to forge a plan for revenge, crying

Maybe he is crying because of bodily pain
And perhaps because of mental

Because it was easy to enter a circle of violence
But it is almost impossible to go out from that

Until his ego and pride give up
He we will have with that circle relations
--
If you have problem with someone
Solve that with him
Not with some innocent x2
--
Do you think that I don’t have problems and frustrations
But I am solving them through direct actions

Because I don’t like any type of brow beating
So do not be surprised when I will defend from bullies

From pompous aggressive morons
That doesn’t know that there is an anti-force

That will return each beating
And then will them really suffer!

ARGH!!!!!!!!!!!!!!!
Track Name: Lucidan San
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Imaš li pojima
Da možeš živ-a otići
U neki drugi svijet
Gdje granica je mašta

Kad uspiješ inducirati
I kreneš svijesno sanjati
Toliko ćeš uživati
Da nećeš htjet prestat maštati

Lucidan san, o, lucidan san
Ovdje stvaram svoje želje

Lucidan san, o, lucidan san
Ovdje živim svoje snove
I tu mi je super
I tu mi uvijek bude krasno

Ne želim ovisiti
Niti želju kontrolirati
Već kada uspijem inducirati
Hoću svoje snove živjeti

Tu mi je super
Tu mi je uvijek krasno
Ali nije stvarno
Ali nije STVARNO

ALI NIJE STVARNO
ALI NIJE STVARNO
ALI NIJE STVARNO
ALI NIJE STVARNO
***
(ENGLISH TRANSLATION: Lucid Dream)
Do you have a clue
That you can go alive
To some other world
Where border is imagination

When you succeed to induce
And you go consciously dream
You will so enjoy
That you will not want to stop fantasizing

Lucid dream, o, lucid dream
Here I create my desires

Lucid dream, o, lucid dream
Here I live my dreams

Here I feel super
Here I feel always neatly
I don’t want to be addicted
I don’t want to control my desire

But when I succeed to induce
I want to live my dreams

Here I feel super
Here I feel always neatly
But that is not real
But that is not REAL

BUT THAT IS NOT REAL
BUT THAT IS NOT REAL
BUT THAT IS NOT REAL
BUT THAT IS NOT REAL
Track Name: Šest Šest Šest
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Nisam Frojd ali znam
Da se svako jutro budiš u nadi
Kako se kupaš u krvlju punoj kadi
I pritom maštaš o nekoj mračnoj baladi

Al jedna stvar mi nije jasna
Je li to zbog toga što te odgojila časna
Pa ideš u krajnost samo zbog toga
I štujes đavla umjesto boga i

Ref:
Šestšestšest - obrnute križeve
Šestšestšest - obrnute pentagrame
Šest šest šest šest x2

A od svega toga mi je najgluplje
Što o tome uopće pojima nemaš
No tebi je najbitnije
Da protiv vjere svojih staraca teraš

Uvijek s tobom ista priča
Samo riječi - bez pokrića
Jer uopće nemaš pojima o tom
Ali ti je fora ići van sva ispisana sa

REF

Da nisi možda podvojena u glavi
Pa zato pričaš takve stvari
Da nisi možda podvojena u glavi
Pa izliku nalaziš u ...

REF

Ma ti samo sereš bezveze
***
(ENGLISH TRANSLATION: Six Six Six)
I am not a Freud, but I do know
That every morning you are waking up in hope
That you will swim in a bathtub full of blood
While fantasizing about a dark ballad

But one thing is not clear me
Is that because you are raised by nun
And you’re going to extreme and just because that
You worship satan instead a god and

Chorus:
SixSixSix - inverted crosses
SixSixSix – inverted pentagrams
SixSixSix…..
Six Six Six Six x2

To me, most stupid of all that is
That you don’t have a clue about that
But the most important to you
That you are going against religion of your elders

Always with you same story
Only words – without cover
Because you don’t have a clue about that
But it is cool to you to go out all-written with

CHORUS

Aren’t you perhaps split in your head
And that is why you talking things like that?
Aren’t you perhaps split in your head
So you find excuse in…

CHORUS

You are just saying shit, pointless
Track Name: Seksualno Zapostavljen :)
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Ispričat ću vam nešto tragično
Možda će to nekome biti komično
Ali da vam kažem iskreno

Ma baš me boli kurac za to
Ma baš me boli kurac za to

Neki dan izašao ja sa trebom na dejt
I bilo mi je sa njom, ma faking grejt
I baš kad sam je trebo poljubit u lips
Ona je navalila na paprika čips

I opet ja izašao sa njom na dejt
I opet mi je bilo, ma znate faking grejt
I baš dok smo ispijali svoja pića na eks
Ona mi je na sav glas rekla da ne voli seks

/Ref:
A ja sam sexualno zapostavljen
Sexualno zapostavjen
Sexualno zapostavljen
to sam ja

Sexualno zapostavjen
Sexualno zapostavljen
Sexualno zapostavljen
to sam ja

A ja sam sexualno zapostavljen
Sexualno zapostavjen
Sexualno zapostavljen
Jer se nije sa mnom karalalalalalala.../

I vodi ona mene kod sebe doma
Za jednu ruku je držim a druga je puna kondoma
Dok smo pričali nasmijo sam je do bola
Sve dok se nije skinula gola

I našao nas njen stari
I odmah me počeo tući po glavi
Vidim vadi on pištolj pravi
I ja opičio šturu po travi

--Ref*-- (*umjesto 'to sam ja' ide 'ostao tak')

Nije!

Nije dala, nije htjela, ko da je uopće bitno to sve sad...
***
(ENGLISH TRANSLATION: Sexually Neglected)
Let me tell you something tragic
Maybe will that be for someone comedic
But to tell you honestly
I don’t give a shit about that
I don’t give a shit about that

One day I went out with chick on date
And to it was fucking great
But when I wanted to kiss her in lips
She rushed on the paprika chips

Again I went out with her on date
And again to me – it was fucking great
And just as we drank beverages in one gulp
She shouted that she doesn’t like sex

/Ref:
And I am sexually neglected
Sexually neglected
Sexually neglected
That is me

Sexually neglected
Sexually neglected
Sexually neglected
That is me

And I am sexually neglected
Sexually neglected
Sexually neglected
Because she didn’t fuck with me.../

And she takes me to her place
For one arm I hold her and second is full of condoms
While we were talking – I laughed her totally
Until she got naked

Than found us her dad
And he immediately started to beat me on the head
As I saw he took a real gun
I took quick run outside the house

--Chorus*-- (*instead of 'that is me' now it goes 'remained such')

She didn’t!

She didn’t give me, she don’t want to, that doesn’t matter now anyway...
Track Name: Zašto pisati stvar za svoju trebu? :)
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Zašto pisati stvar za svoju trebu
Zašto pisati stvar, a kad tad sve te odjebu
Zašto pisati stvar za svoju trebu
Zašto pisati stvar, a kad tad sve te odjebu

U lice ili putem SMSa
Odbacit će te kao buha cijepljenog pesa
I sprdat će se osjećajima tvojim

Zašto pisati stvar za svoju trebu
Zašto pisati stvar, a kad tad ćeš ju odjebat

Bila ona kriva ili ne
Uvijek ćeš se sjetiti nje
I za nju pjesme napisane

A jesi li spreman prihvatit rizik
Rizik da možda nije pjesme vrijedna
Rizik da je to možda ljubav prolazna

Je li, A??

Jer možda je to samo prolazno...
***
(ENGLISH TRANSLATIONS: Why to write song for your chick?!?)
Why to write song for your chick
Why to write song, when every will dump you one day
Why to write song for your chick
Why to write song, when every will dump you one day

In the face or through SMS
She will dump you as vaccinated dog flea
And she will joke with your feelings

Why to write song for your chick
Why to write song, when you will one day dump her

Even she was guilty or not
You will always remember her
And the song written for she

And are you ready to take a risk
Risk that maybe she is not worthy a song
The risk that it may be fleeting love

Do you, ha??

Because maybe that is all transient…
Track Name: Oš Kebab?!? :)
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Išo ja do pečenjarnice
Ili bolje reći do kebabarnice
Po jedan i jedini - KEBAB!

Onda se neka žena u mene zaletila
Doduše bila je malčice pretila
I pogledom se u mene - Zapiljila!

A ja si mislim....

/Ref:
Oš kebab?!? ili kaj?!?
Reci sad i odje-baaaaAa--aj x2/

No, ona i dalje bulji u mene
Baš kao da traži probleme
I to bez - imalo treme!

A ja se pravim da je ne vidim
A u sebi itekako pizdim
A sve ovom promatra - vlasnik Hivdim

I onda sam reko...

--Ref--

I dok sam gledo gdje da odem s kebabom
Oni ma ga mazne udarivši ga štapom
I počne trčat - sa svojom kapom!

Ja sam odmah kreno za njom
No njezin auto nije bio trom
I neki lik me kreno zajebavat - sa vlasnikom!

--Ref--
***
(ENGLISH TRANSLATIONS: Do you wanna kebab?!?)
I was going to grill house
Better say – kebab house
For one and only - KEBAB!

Than some woman run down on me
She was slightly over-weight
And she start – to stare at me!

And I was thinking....

/Chorus:
Wanna kebab?!? Or what?!?
Say now and fuck off x2/

But she is still starring at me
Just like she want the problems
And that without - any jitters!

And I am acting that I don’t see her
But inside myself I am freaking out
While all this is observing – by owner Hivdim
Then I say...

--CHORUS--

While I was watching where to go with kebab
She took me it by kicking it with a stick
And she started to run – with her cap! (WTF?!?!? :))

I immediately go after her
But her car wasn’t slow
And then some guy starts to make fun of me – together with owner!

--CHORUS--
Track Name: Ako se želiš smijat :)
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Ako se želiš smijat
Ali ne znaš kako
Uzmi dva prsta
I stavi ih u usta
Isplazi jezik van
Zamisli divan dan
I odmah ćeš
Biti sretna-n
***
(ENGLISH TRANSLATION: If you wanna laugh)
If you wanna laugh
And you don’t know how
Took two fingers
And put them in your mouth
Protrude outside
Imagine wonderful day
And at the moment
You will be happy
Track Name: Ne glasujem! (Poništavam listiće!) [bonus track]
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
[MUSIC IS COVER - TEXT IS OURS]
Od kada sam punoljetan
Govore mi da nekog biram
Ali ubrzo sam shvatio
Da ne vidim smisao
------------------------------------
NE GLASUJEM
Jebeš HDZ
NE GLASUJEM
Jebeš SDP
NE GLASUJEM
Jebeš ih sve
NE GLASUJEM
Jebeš izbore!!!!!!
--------------------------------
Jer iako se promjene ljudi
Princip rada ostaje
Pa zašto da glasujem
Za gamad pokvarenu
-------------------------------
NE GLASUJEM
Jebeš obećanja
NE GLASUJEM
Gade mi se svi
NE GLASUJEM
Jebeš ih sve
NE GLASUJEM
Jebeš izbore!!
-------------------------------------------
NE GLASUJEM
Jebeš obećanja
NE GLASUJEM
Gade mi se svi
NE GLASUJEM
Jebeš izbore
NE GLASUJEM
JER TU NEMA DEMOKRACIJE!!!!!!!!!!
***
(ENGLISH TRANSLATION: I don't vote! (I invalidate the ballot!))
Since I am an adult
They are keep telling me to someone choose
But quickly I figure out
That I don’t see the sense
------------------------------------
I DON’T VOTE
Fuck HDZ*!
I DON’T VOTE
Fuck SDP*! /////*that are the names of two biggest parties in Croatia/////
I DON’T VOTE
Fuck them all!
I DON’T VOTE
Fuck the elections!!!!!!
--------------------------------
Because even people are changing (on positions)
The way of work is still the same
So why would I vote
For corrupted bastards
-------------------------------
I DON’T VOTE
Fuck promises
I DON’T VOTE
They are all disgusting to me
I DON’T VOTE
Fuck them all!!
I DON’T VOTE
Fuck the elections!!
-------------------------------------------
I DON’T VOTE
Fuck promises
I DON’T VOTE
They are all disgusting to me
I DON’T VOTE
Fuck the elections
I DON’T VOTE
BECAUSE THERE IS NO DEMOCRATION!!!!!!!!!!